Et nasjonalt kunnskapssenter for fornybar energi

Behovet for Arven

Verden står ovenfor store utfordringer. Energikrisen, klimakrisen og naturkrisen skal løses samtidig. Dette krever en sterk samhandling på tvers av næringsliv, offentlige organer og samfunnet. For å få til endring må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Overgangen fra fossile til fornybare energikilder er en viktig del av det grønne skiftet, og Norge har gjennom Parisavtalen satt klare mål på veien mot et utslippsfritt samfunn.

Utviklingen i samfunnet viser at det er et stort behov for å øke kunnskap og felles forståelse for hva vi skal bruke den fornybare energien vår til, og hva inngrep i naturen gjør for de som skal bruke den. Tiden er inne for dialog, involvering, kommunikasjon og åpenhet. De som kommer etter oss er avhengige av å gjøre verden mer bærekraftig, og fornybar energi er en sentral brikke for å få dette til. Det er derfor viktig at vi klarer å engasjere allmenheten, og spesielt de unge i løsningene som skal påvirke vår felles framtid.

Behovet for energi øker

Ifølge Energikommisjonen i NOU 2023:3, vil Norge ha behov for 40 TWh ny fornybar energi innen 2030. Det er viktig å merke seg at det har tatt oss omtrent 150 år å bygge ut ca 150 TWh med fornybar energi. Vi står derfor overfor en betydelig utfordring som samfunn, spesielt med tanke på manglende aksept for nye energiprosjekter.

I kommende år skal Norge stå i spissen for en omfattende utbygging av mer fornybar energi og industri. Dette krever politisk lederskap og ekstra innsats for å skape en felles forståelse om formålet, metoder og konsekvenser av en slik utbygging. Vi trenger åpen
dialog, bred involvering og tydelig kommunikasjon for å lykkes.

Her skal Arven spille en avgjørende rolle.

Formidlingen rundt disse temaene er i dag fragmentert, selv om mange driver kommunikasjon innen enkelte tema. Ingen kommuniserer helheten, og et samarbeid mellom alle aktørene som formidler rundt disse temaene kan skape store synergier. Arven har vært i dialog med mange formidlere som ønsker å samarbeide, slik at vi i fremtiden bedre kan forklare sammenhengene.

 Lokalisert ved det anerkjente kraftverket, Øvre Forsland

Arvens plassering

Arven skal bygges i bunnen av Forslandsdalen, der Forslandselva renner ut i havet. Herfra kan besøkende gå 6 km på en bilfri grusvei, opp til det som er omtalt som verdens vakreste kraftverk, Øvre Forsland.

Til å begynne med var det også stor motstand mot Øvre Forsland kraftverk. Mange mente at en utbygging ville gjøre store inngrep i naturen, og komme i konflikt med regionens satsing på reiseliv og turisme – som i stor grad bygger på opplevelser knyttet til den flotte naturen. Gjennom god involvering av samfunnet, og en helt annen kommunikasjon og ambisjon enn ved tidligere kraftutbygginger, lyktes man med å skape en turistattraksjon av Øvre Forsland. En attraksjon bygd på vakker arkitektur, tilrettelagt for turisme gjennom parkering, bålplasser, rasteplasser, toalettfasiliteter og et møterom midt i naturen for omvisning og opplæring av elever fra alle skoletrinn.

Før kraftverket ble bygd var det få besøkende i Forslandsdalen. I dag er det 10.000 beøkende hvert år. Kraftverket har skapt begeistring og stolthet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det viser kraften i god kommunikasjon og felles forståelse og ambisjoner.

Der industri og natur møtes

Plasseringen av Arven ved siden av Øvre Forsland, gir en unik mulighet til å vise frem kraften og potensialet til fornybar energi. Besøkende til Arven vil kunne oppleve energiproduksjon i praksis, samtidig som de lærer om hvilken rolle de ulike energikildene spiller i energisystemet
vårt.

Arven har avtale med eieren av kraftverket, slik at hele anlegget kan brukes for opplæring av våre besøkende. I tillegg skal vi skape gode opplevelser i området rundt selve senteret. En ekstra tur opp til kraftverket vil være valgfritt og en utvidet del av opplevelsen. Videre oppover, mot fjellet Toven, byr Forslandsdalen på spektakulære turer omringet av majestetiske elver, bekker, fosser og fjell.

Arven skal etableres midt i Norge. I en region som på grunn av kraftoverskudd er svært aktuell for etablering av ny grønn industri. Regionen er i stor grad bygd opp rundt våre energikilder, og sammenhengene mellom kraftutbygging og industri er svært synlige. Regionen har også mange ulike brukere av naturen, som jegere, reindrift, villaksnæring og reiseliv. God og åpen kommunikasjon blir viktig i tiden som kommer, for å skape en felles
forståelse for våre utfordringer.

Våre mål

Arven sine mål

Vår ambisjon er å bidra til at samfunnet tar bærekraftige energivalg basert på kunnskap og felles forståelse. Her er våre viktigste mål:

Økt kunnskap

  • Gi allmenheten et godt og ærlig kunnskapsfundament om det norske energisystemet.
  • Bygge stolthet rundt Norge som fornybarnasjon.
  • Bidra til en mer attraktiv industri- og fornybarnæring.

Bedre folkehelse og bærekraftig turisme

  • Skape et utstillingsvindu for fremtidsrettet og bærekraftig energiturisme
  • Bidra til økt folkehelse ved å legge bedre til rette rundt landets energiinstallasjoner
  • Bidra til at allmenheten får et spennende aktivitetstilbud i distriktene

Økt kunnskap om fornybar energi vil stimulere til økonomisk vekst, innovasjon og arbeidsplasser i fornybarnæringen. Denne investeringen vil sette Norge i førersetet for en grønn fremtid og styrke vår internasjonale posisjon som en pålitelig leverandør av fornybar energi.

En turistattraksjon i verdensklasse

Spektakulært

Arven er designet for å være et arkitektonisk mesterverk, lokalisert i det robuste og mektige naturlandskapet i Nordland. Med sitt innovative design vil Arven ikke bare være et banebrytende senter for læring og utdanning om fornybar energi, men også et unikt og spektakulært reisemål for besøkende fra hele verden. Besøkende vil kunne utforske senterets ulike installasjoner og utstillinger, mens de er omgitt av skjønnheten i det naturlige landskapet.

Under bygging og drift av Arven vil det være stort fokus på bærekraftige løsninger. Disse løsningene skal i tillegg brukes i formidling til besøkende.

Aktiviteter for hele familien
Senteret skal skape aktiviteter for hele familien. Her kan familier fra hele verden komme for å lære om fornybar energi gjennom spektakulære formidlingskonsepter. I tillegg skal vi nå ut til skoleklasser, turgåere og samfunn over hele landet, gjennom samarbeid med fornybarnæringen, vitensentre, museum og andre formidlere.

Arven i fortid, nåtid og fremtid

Fortid
Arven vil vise frem historier som synliggjør utviklingen av fornybare energikilder og hvordan dette har formet vårt samfunn i snart 150 år. Vi skal vise frem konsekvenser av inngrep og hvordan dette påvirker de som bruker naturen. Dette kan vises frem både digitalt og fysisk, og vi skal hente inn historier fra hele landet.

Nåtid
Arven vil vise eksempler på hvordan fornybare energikilder brukes i dag, og den innvirkningen dette har på lokalsamfunn og miljø. Vi skal trekke frem ny forskning som viser hvordan utbygginger kan gjennomføres med mindre konsekvenser for naturmangfoldet.

Fremtid
Arven vil gjennom vårt samarbeid med forskningsinstitusjoner utvikle formidlingsopplegg som demonstrerer hvordan fremtidens fornybarsamfunn kan se ut. Vi vil også involvere de unge, slik at de kan dele sine tanker om en bærekraftig fremtid.

Team og målgrupper

Arven-teamet skal ha i oppgave å lage undervisningsopplegg og installasjoner som retter seg mot de ulike målgruppene. Enten det er å vise frem den nyeste teknologien, arrangere workshops eller legge til rette for tankevekkende diskusjoner.

I løpet av sommeren skal Arven engasjere ungdommer som Arven-verter. Disse får i oppgave å guide besøkende på anlegget, og dele historier om fornybar energi og sine tanker om fremtiden. Ungdommene kan eksempelvis være studenter som studerer tema innen fornybar energi og det grønne skiftet.

Arvens hovedmålgrupper

1. Barn og unge

Arven skal skape gode opplevelser og formidlingsopplegg til ulike grupper av barn og unge.

2. Allmenheten

Turister og familier som ønsker å besøke senteret i sin fritid, fra Norge og utlandet

3. Næringslivet og akademia

Arven skal jobbe med tema som omhandler fornybar energi og det grønne skiftet, for næringslivet, forskningsmiljøer, universiteter og høyskoler.

Aktiviteter i senteret

For å sikre en god driftsfinansiering til Arven har vi utredet ulike konsepter som vil sørge for stabile og forutsigbare inntekter til senteret. Ambisjonen er å skape en solid drift i bunn, som gjør at det vi mottar av partnerinntekter skal gå direkte til utvikling av nye prosjekter, installasjoner, undervisningsopplegg mm.

Overnatting

For å styrke alle de øvrige aktivitetene til senteret, skal vi tilby overnatting, enten alene eller i samarbeid med andre.

Utleie av restaurantdrift

For å få til en spektakulær turistattraksjon, og en attraktiv møteplass må kjøkken og restaurant i Arven være godt tilpasset slik at potensielle drivere ønsker å leie og drifte restauranten. Kjenner du noen som kan være interessert?

Opplevelser

Tilbud til næringslivet og til skoleklasser. Dette kan være fotturer, sykkelturer og kajakkturer i et spektakulært landskap, tett på energiproduksjon og natur.

Utleie av kontorer

Utleie av kontorer kan være til studenter som skriver bachelor- master og doktoravhandlinger om fornybar energi. Eller til reiselivsaktører, forskere og andre grupper.

Kurs og møter

Arven vil få tilrettelagte lokaler for å gjennomføre kurs og møter. Dette kan være møter for næringslivet, eller ulike kurs innen fornybar energi.

Samarbeid

Sammen med andre reiselivsaktører i regionen undersøker vi muligheten for å lage bærekraftige gruppereiser og produkter.

Konferanser

Årlige mindre konferanser for fornybarnæringen, regionalt næringsliv og samarbeid med aktører som eks. Fornybar Norge. Arven skal bli en møteplass for næringslivet, politikere og for barn og unge.

Arrangementer

Dette kan være ulike arrangementer for samfunnet lokalt og regionalt, i tillegg til større arrangementer som kan trekke besøkende til senteret.

En plass for historier

Arven henter inn historiene – og gjør dem interaktiv og spennende!

Historier om fortid, nåtid og fremtid, fra:

Industri
Fornybarnæringen
Reindrift, villaksnæring og grunneiere
Forskningsinstitusjoner
Vitensentre og Museum

Kule undervisningsopplegg og interaktive installasjoner, til:

Besøkende til Arven
Skoleklasser
Gjester på museum
Gjester på vitensentre
Fornybarnæringen og industri som møter skoleklasser og samfunn

Digital formidling og opplevelser utendørs

Utendørs formidling

Interaktive installasjoner og utstillinger
Senteret vil tilby interaktive utstillinger som demonstrerer fornybare energikilder som vind, vann og sol. Ved å fortelle historiene gjennom plattformer og kanaler som de unge allerede bruker i dag, kan vi inspirere på nye og spennende måter.

Omvisning
Arven vil tilby guidede turer der vi tar besøkende gjennom de ulike utstillingene og forklarer hvordan fornybare energikilder fungerer i utendørs omgivelser. Arven har en ambisjon om å tilby guidede turer til andre energiinstallasjoner. Dette kan for eksempel være vannkraftverkene i Røssåga, eller til vindkraftanlegget på Øyfjellet.

Installasjoner rundt kraftverk
Arven vil inspirere fornybarnæringen til å tilrettelegge bedre rundt eksisterende kraftverk, hvor besøkende kan utforske fornybare energikilder i praksis, og lære om dens påvirkning på miljøet.

Workshops og arrangementer
Arven vil arrangere workshops og arrangementer som vil bidra til et bedre kunnskapsnivå om morgendagens energiløsninger.

Digital formidling

VR og AR-opplevelser
Arven vil tilby virituelle opplevelser som lar besøkende utforske verden av fornybar energi, fra hvor som helst.

Spill og filmer
Arven skal lage lærerike spill om fornybare energikilder, på en morsom og engasjerende måte.

Interaktive skjermer
Arven skal lage innhold til skjermer, som kan stå både innendørs og utendørs, rundt senteret og hos våre samarbeidspartnere. 

Skoleklasser

Arven skal ta imot skoleklasser fra hele landsdelen. Elevene skal få praktiske undervisningsopplegg som er tilpasset læreplaner for ulike alderstrinn. Skoleklasser som må reise langt skal få mulighet til gratis overnatting og reisestøtte. Dette finansieres gjennom avtaler med ulike partnere og offentlig finansiering.

Innhold til fysiske og digitale installasjoner skal lages med animasjoner og med flere tilgjengelige språk, slik at oppleggene blir tilpasset for personer fra alle nasjoner og bakgrunn.

I Arven skal hovedfokuset være på utendørs aktiviteter og digital formidling. Selve læringen skal foregå ved å ta og kjenne på kraften i naturelementene, og vi skal utvikle unike installasjoner og undervisningsopplegg basert på dette.

Leirplass
For å kunne ta imot skoleklasser må vi tilby enkel overnatting for store grupper. Til dette planlegger vi å sette opp flere lavvoer, ca 1 km fra Arven-bygget.

Hans Majestet Kongen om Arven

Det er nå 3 år siden vi startet arbeidet med Arven. Vi har møtt utallige bedrifter, politikere og formidlere fra hele landet, for å fortelle om planene våre. Da vi var så heldig å få besøk av Kongeparet i juni 2023, ble vi både rørt og beæret over de varme ordene Hans Majestet Kongen hadde å si om Arven, og det vi ønsker å få til. Vi mener Hans Majestet Kongen oppsummerer vårt arbeid på en god måte, og vi ønsker derfor å gjengi ordene hans her.

«Vi har noen naturgitte gaver her i landet som slett ikke er alle forunt: Vi har rene energikilder som vann og vind. Vi har naturressurser som har bragt oss velstand og velferd, som gjør at de aller fleste kan leve gode liv fra vugge til grav. Både vi i Norge og miljøer over hele verden jobber nå med å finne ut hvordan kan vi kan finne og utnytte naturressurser til beste både for planeten og oss som bor her.

Dette er Arven. Og Arven har dere nettopp her i Leirfjord. Her tar dere forvalteransvaret på alvor, ved å skape et opplevelses- og kunnskapssenter for fremtidens fornybarsamfunn. Bygget og planene ser imponerende ut. Og dette er viktig! For vi alle trenger å lære om sammenhengene: Om hvor ressursene våre kommer fra, hvordan vi best kan forvalte dem og hvordan vi i fremtiden kan utnytte dem best mulig, til glede og nytte for flest mulig.

Det handler om respekt for det naturen gir. Det handler om et felles engasjement for å sikre at nye generasjoner også kan leve godt. Og det handler om å samarbeide. Når kunnskapssenteret Arven står klart, er jeg sikker på at både unge og eldre fra nær og fjern vil komme og få seg en skikkelig a-ha opplevelse. Og bli minnet om hvordan alt henger sammen.

Hans Majestet Kongen

Organisering

Eiere
Arven har i dag syv eiere. Dette er Kunnskapsparken Helgeland, Vitensenter Nordland, Leirfjord Kommune, Mo Industripark, Helgeland Kraft, Salten Kraftsamband og Nordkraft Produksjon.

Styret og ledelse
Styret skal bestå av 6-8 personer. I dag består styret av representanter fra flere av eierne. Når Arven går inn i nye faser, kan styret og organisering endres slik at man til enhver tid er har nødvendige ressurser og kompetanse. Daglig leder leies i dag inn av Kunnskapsparken Helgeland. Ut over dette jobber flere ressurser fra eiere og partnere med utviklingen av Arven.

Kraftarven Eiendom AS
Kraftarven Eiendom er strukturert som et eiendomsselskap, og all utvikling som har blitt gjort til nå, er gjennomført av dette selskapet. Kraftarven Eiendom har ansvaret for oppføring, eierskap og forvaltning av bygningsmasse og tilhørende infrastruktur. Herunder etablering av nødvendige avtaler for bruk av øvrig infrastruktur i Forslandsdalen. Dette inkluderer tilgang til kraftverk for omvisninger, utleie av møterom og toaletter, samt veitraseer og damanlegg. Selskapet har et vedtektsfestet allmennyttig formål og skal ikke gi økonomisk utbytte til eierne.

Kraftarven AS
Kraftarven er organisert som et driftsselskap som leier bygningsmasse fra morselskapet, Kraftarven Eiendom. Selskapet budsjetterer med 4-6 årsverk, inklusive ekstrahjelp og sommerverter. Det vedtektsfestede formålet til selskapet er: «Drift av Arven som et kunnskaps- og opplevelsessenter for fornybar energi og verdiskaping». Selskapet har et vedtektsfestet allmennyttig formål og skal ikke gi økonomisk utbytte til eierne.

Partnere

Arven skal inngå partneravtaler med ulike aktører. Disse partnerne kan være energiselskaper, forskningsinstitusjoner og industriaktører.
Vi har allerede på plass partneravtaler med ulike aktører, som ønsker å bidra med årlige tilskudd til Arven når vi er i drift.

Mange støtter Arven

Andreas Opheim
Kraftkonsernet SKS er stolte over å være med på å legge til rette for kunnskapsdeling, historiefortelling og tilrettelegging for utvikling av fornybare energiløsninger. Gjennom eierskap og aktivt bidrag til etablering av Arven - et nasjonalt kunnskapssenter for fornybar...
Les mer
Andreas Opheim
Leder samfunn og bærekraft i Salten Kraftsamband
Kraftkonsernet SKS er stolte over å være med på å legge til rette for kunnskapsdeling, historiefortelling og tilrettelegging for utvikling av fornybare energiløsninger. Gjennom eierskap og aktivt bidrag til etablering av Arven - et nasjonalt kunnskapssenter for fornybar energi - vil vi i samarbeid med øvrige kraft- og industriaktører, bygge kunnskap og engasjement rundt en mer bærekraftig fremtid. Gjennom Arven kan vi og resten av næringen fremme kompetanseoverføring, nettverksbygging, partnerskap, til å skape interesse for fremtidig rekruttering. Vi ser frem til å vise frem og dokumentere effekten av grønne energiløsninger og håper at økt kunnskap vil bidra til å akselerere overgangen til det grønne skiftet.
Andreas Opheim
Andreas Opheim
Leder samfunn og bærekraft i Salten Kraftsamband
Hans Majestet Kongen
Vi har noen naturgitte gaver her i landet som slett ikke er alle forunt: Vi har rene energikilder som vann og vind. Vi har naturressurser som har bragt oss velstand og velferd, som gjør at de aller fleste...
Les mer
Hans Majestet Kongen, 6. juni 2023
Vi har noen naturgitte gaver her i landet som slett ikke er alle forunt: Vi har rene energikilder som vann og vind. Vi har naturressurser som har bragt oss velstand og velferd, som gjør at de aller fleste kan leve gode liv fra vugge til grav. Både vi i Norge og miljøer over hele verden jobber nå med å finne ut hvordan kan vi kan finne og utnytte naturressurser til beste både for planeten og oss som bor her. Dette er Arven. Og Arven har dere nettopp her i Leirfjord. Her tar dere forvalteransvaret på alvor, ved å skape et opplevelses- og kunnskapssenter for fremtidens fornybarsamfunn. Bygget og planene ser imponerende ut. Og dette er viktig! For vi alle trenger å lære om sammenhengene: Om hvor ressursene våre kommer fra, hvordan vi best kan forvalte dem og hvordan vi i fremtiden kan utnytte dem best mulig, til glede og nytte for flest mulig. Det handler om respekt for det naturen gir. Det handler om et felles engasjement for å sikre at nye generasjoner også kan leve godt. Og det handler om å samarbeide. Når kunnskapssenteret Arven står klart, er jeg sikker på at både unge og eldre fra nær og fjern vil komme og få seg en skikkelig a-ha opplevelse. Og bli minnet om hvordan alt henger sammen. Norge trenger deres måte å tenke på. Vi trenger hver og én som er opptatt av å bruke ressursene og verdiene våre best mulig
Hans Majestet Kongen
Hans Majestet Kongen, 6. juni 2023
Are Tomasgard, LO-sekretær
Utviklingen av den moderne industrinasjonen Norge henger tett sammen med utbyggingen av vannkraften. Vår evne til å utnytte naturens ressurser effektivt og fordele verdiskapingen har bidratt til å bygge det samfunnet vi har i dag. Vannkraften har ikke...
Les mer
Are Tomasgard
LO-sekretær
Utviklingen av den moderne industrinasjonen Norge henger tett sammen med utbyggingen av vannkraften. Vår evne til å utnytte naturens ressurser effektivt og fordele verdiskapingen har bidratt til å bygge det samfunnet vi har i dag. Vannkraften har ikke bare forsynt nasjonen med pålitelig og rimelig elektrisitet, men har også dannet grunnlaget for utvikling og vekst innen industri, teknologi og levestandard. Historien om norsk vannkraft er dermed knyttet til oppbyggingen av velferdsstaten Norge. Vi må kjenne vår historie og ta vare på det vi har om vi skal videreutvikle oss. LO mener Arven spiller en viktig rolle i å formidle denne delen av norsk historie, slik at kommende generasjoner kan forstå utviklingen av den norske velferdsmodellen, hvor energi har spilt en avgjørende rolle.
Are Tomasgard, LO-sekretær
Are Tomasgard
LO-sekretær
Jon Rolf Næss, leder av Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK)
Arven er et prosjekt Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK) støtter helhjertet opp om. På tidlig 1900 tallet begynte elektrifiseringen av Norge. Hele landet skulle få glede av den strømmen som ble produsert, og litt av den store verdiskapningen...
Les mer
Jon Rolf Næss
Leder av Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK)
Arven er et prosjekt Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK) støtter helhjertet opp om. På tidlig 1900 tallet begynte elektrifiseringen av Norge. Hele landet skulle få glede av den strømmen som ble produsert, og litt av den store verdiskapningen vannkraftverkene skapte skulle bli igjen i distriktene som hadde denne viktige ressursen. Historien har vist at de politiske beslutningene som den gang ble fattet har gjort at det fortsatt bor folk i hele landet, distriktene fikk også ta del i velferdsutviklingen. Historien om norsk vannkraft er historien om velferdsstaten Norge. Arven vil være et viktig bidrag i å formidle den delen av norsk historie, slik at kommende generasjoner blir kjent med historien om utformingen av den norske velferdsmodellen, der vannkraften spilte en avgjørende rolle.
Jon Rolf Næss, leder av Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK)
Jon Rolf Næss
Leder av Landsamanslutniga av vasskraftkommunar (LVK)
Åslaug Haga, direktør i Fornybar Norge
Arven vil bidra med ærlig formidling av fordelene og ulempene ved kraftproduksjon, samtidig som senteret blir en møteplass hvor fornybarnæringen deler kunnskap og lærer av hverandre. Det er et viktig initiativ som vil styrke både næringen og samfunnsaksepten...
Les mer
Åslaug Haga
Direktør i Fornybar Norge
Arven vil bidra med ærlig formidling av fordelene og ulempene ved kraftproduksjon, samtidig som senteret blir en møteplass hvor fornybarnæringen deler kunnskap og lærer av hverandre. Det er et viktig initiativ som vil styrke både næringen og samfunnsaksepten for den kraftutbyggingen som trengs framover.
Åslaug Haga, direktør i Fornybar Norge
Åslaug Haga
Direktør i Fornybar Norge
Liv Randi Hultgreen, leder ved HydroCen, forskningssenter for fornybar energi
Liv Randi Hultgreen
Leder ved HydroCen, forskningssenter for fornybar energi
Liv Randi Hultgreen, leder ved HydroCen, forskningssenter for fornybar energi
Liv Randi Hultgreen
Leder ved HydroCen, forskningssenter for fornybar energi
Svein Magnar Øien Eggesvik, fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune,
Nordland fylkesting støtter etableringen av Kunnskapssenteret Arven på Helgeland. Senteret vil være unikt, og skal kommunisere og formidle historier om fornybar energi for å oppnå bedre samarbeid, færre konflikter og videre utvikling av våre lokalsamfunn.
Svein Magnar Øien Eggesvik
Fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune
Nordland fylkesting støtter etableringen av Kunnskapssenteret Arven på Helgeland. Senteret vil være unikt, og skal kommunisere og formidle historier om fornybar energi for å oppnå bedre samarbeid, færre konflikter og videre utvikling av våre lokalsamfunn.
Svein Magnar Øien Eggesvik, fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune,
Svein Magnar Øien Eggesvik
Fylkesrådsleder i Nordland Fylkeskommune
Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre
Arven er et prosjekt av nasjonalt format. Prosjektet forteller historien om at Norge kan forbli en energistormakt også i fremtiden, ved å benytte våre naturgitte forutsetninger for fornybar kraft. Også Stortinget og regjeringen må gjøre sitt for...
Les mer
Bård Ludvig Thorheim
Stortingsrepresentant for Høyre
Arven er et prosjekt av nasjonalt format. Prosjektet forteller historien om at Norge kan forbli en energistormakt også i fremtiden, ved å benytte våre naturgitte forutsetninger for fornybar kraft. Også Stortinget og regjeringen må gjøre sitt for å realisere Arven og fremheve viktigheten av kraftproduksjon i en verden i endring med og sterke motsetninger.
Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre
Bård Ludvig Thorheim
Stortingsrepresentant for Høyre
Inge Forseth, administrerende direktør i NTE Energi
NTE har et framtidsløfte om å gjøre Trøndelag klimanøytralt og ser på Arven som en meget attraktiv partner for formidling av det gode arbeidet som har vært gjort og som gjøres innen fornybar kraftproduksjon. Gjennom Arven vil vi få...
Les mer
Inge Forseth
Administrerende direktør i NTE Energi
NTE har et framtidsløfte om å gjøre Trøndelag klimanøytralt og ser på Arven som en meget attraktiv partner for formidling av det gode arbeidet som har vært gjort og som gjøres innen fornybar kraftproduksjon. Gjennom Arven vil vi få en felles plattform for formidling som vil ha en slagkraft som er langt sterkere enn hva vi kan klare alene.
Inge Forseth, administrerende direktør i NTE Energi
Inge Forseth
Administrerende direktør i NTE Energi
Monica Paulsen, Klyngeleder i ACT - Arctic Cluster TeamMange
ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling, og klyngen bidrar til at Norge kan nå sine forpliktelser i Paris-avtalen gjennom industriell omstilling og etableringersom trengs når samfunnet skal elektrifiseres. God tilgang til fornybar kraft er en forutsetning for...
Les mer
Monica Paulsen
Klyngeleder i ACT - Arctic Cluster TeamMange
ACT er en spydspiss i bærekraftig omstilling, og klyngen bidrar til at Norge kan nå sine forpliktelser i Paris-avtalen gjennom industriell omstilling og etableringersom trengs når samfunnet skal elektrifiseres. God tilgang til fornybar kraft er en forutsetning for å lykkes med omstillingen og de nye grønne verdikjedene. Arvenforsterker bærekraftig utvikling ved å formidle kunnskap om fornybar energi og de mulighetene dette skaper for å løse klimautfordringer i Norge og verden.Derfor er det viktig for ACT å bidra i utvikling av et nasjonalt formidlingssenter gjennom Arven.
Monica Paulsen, Klyngeleder i ACT - Arctic Cluster TeamMange
Monica Paulsen
Klyngeleder i ACT - Arctic Cluster TeamMange
Arve Ulriksen, direktør i Mo Industripark
Industrien i Mo Industripark drives på hundre prosent fornybar energi. Dette er en del av vår identitet. Ikke bare som bedrifter, men som samfunn. Vi bygger videre på vår industrihistorie når vi framover skal bygge vår...
Les mer
Arve Ulriksen
Direktør i Mo Industripark
Industrien i Mo Industripark drives på hundre prosent fornybar energi. Dette er en del av vår identitet. Ikke bare som bedrifter, men som samfunn. Vi bygger videre på vår industrihistorie når vi framover skal bygge vår industriframtid. Når Mo Industripark går inn som medeier i Arven, er det ikke fordi vi vil bygge et museum over historien. Tvert imot, vi deler ambisjonen om at dette skal være et nasjonalt kompetansesenter og en katalysator for videre utvikling i regionen. Det at Arven skal ligge i Leirfjord peker også på noe helt sentralt: det er i distriktene at kompetansen og infrastrukturen for høsting av fornybar energi ligger. Og fornybar energi er nøkkelen til distriktenes framtid: Bærekraftig industri som står seg inn i en klimavennlig framtid.
Arve Ulriksen, direktør i Mo Industripark
Arve Ulriksen
Direktør i Mo Industripark
Kjell-Idar Juvik, Sekretariatsleder Polarsirkelrådet
Polarsirkelrådet som består av kommunene Hemnes, Hattfjelldal, Rana, Nesna, Lurøy og Træna støtter opp om Arven på Helgeland. Dette vil bidra til å få frem både regionens og landets historie om vannkraften og ikke minst...
Les mer
Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder Polarsirkelrådet
Polarsirkelrådet som består av kommunene Hemnes, Hattfjelldal, Rana, Nesna, Lurøy og Træna støtter opp om Arven på Helgeland. Dette vil bidra til å få frem både regionens og landets historie om vannkraften og ikke minst bidra til formidlingen av kunnskap om våre naturresurser og dennes viktighet for å bygge samfunn i samspillet mellom energi, næring og samfunn. Arven vil også være en viktig bidragsyter for fremtidens beslutningstakere som skal forvalte naturresursene slik at det også er bærekraftige samfunn i distriktene også i fremtiden. Og ikke minst vil Arven sette Helgelandsregionen på kartet på en positiv måte.
Kjell-Idar Juvik, Sekretariatsleder Polarsirkelrådet
Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder Polarsirkelrådet
Vigdis Bogholm, kommunikasjonssjef i Nordkraft
Vi synes det er viktig å fortelle historien om fornybar energi i både fortid, nåtid og framtid. Vi ønsker å nå de unge, fremtidens beslutningstakere, med denne kunnskapen. I så måte er Arven et svært...
Les mer
Vigdis Bogholm
Kommunikasjonssjef i Nordkraft
Vi synes det er viktig å fortelle historien om fornybar energi i både fortid, nåtid og framtid. Vi ønsker å nå de unge, fremtidens beslutningstakere, med denne kunnskapen. I så måte er Arven et svært spennende prosjekt å ta del i. Nordkraft ser for seg å dra veksler av senteret, med utstillinger og digitale løsninger som kan benyttes i tilknytning til egne anlegg. Arven skal ha et spesielt fokus på fremtiden, og dette skal formidles gjennom lek og interaktive installasjoner utendørs, der naturressursene er. Slik vises det hvordan energi, industri og samfunn henger sammen, og hvordan vi alle kan ta en rolle i å løse fremtidens kraftbehov.
Vigdis Bogholm, kommunikasjonssjef i Nordkraft
Vigdis Bogholm
Kommunikasjonssjef i Nordkraft
Kim-André Åsheim, Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark
Arven er viktig for å vise fram hvordan fornybar energi har vært avgjørende for å bygge landet, og gjøre Norge til et land med industri og spredt bosetting. Vi må kjenne vår egen historie for å bygge vår...
Les mer
Kim-André Åsheim
Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark
Arven er viktig for å vise fram hvordan fornybar energi har vært avgjørende for å bygge landet, og gjøre Norge til et land med industri og spredt bosetting. Vi må kjenne vår egen historie for å bygge vår egen framtid. Mo Industripark støtter helhjertet opp om Arven, for å bidra til at kunnskap om fornybar energi gis videre til nye generasjoner samfunnsbyggere.
Kim-André Åsheim, Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark
Kim-André Åsheim
Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark
Thomas Borgen,  klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland
Arven er et viktig medlem i leverandørklyngen. Vi jobber hver dag med at våre medlemmer skal komme i posisjon til å vinne nye jobber, og maksimere ringvirkninger av all den aktiviteten som foregår. Måten Arven jobber for...
Les mer
Thomas Borgen
Klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland
Arven er et viktig medlem i leverandørklyngen. Vi jobber hver dag med at våre medlemmer skal komme i posisjon til å vinne nye jobber, og maksimere ringvirkninger av all den aktiviteten som foregår. Måten Arven jobber for å sette regionen på kartet er helt unik i denne sammenhengen. Vi får både nasjonalt og internasjonalt søkelys på regionen, og alt hva vi kan tilby av varer og tjenester.
Thomas Borgen,  klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland
Thomas Borgen
Klyngeleder i Ocean Cluster Helgeland
Dr. Fridrik Larsen, Professor and Founder of CHARGE Energy
Why? Because CHARGE Energy Branding understands the critical role of industry awareness. Arven's focus on enhancing reputations is a strategic move to make the entire sector more visible and respected. Beyond being static, Arven will be a driving force for ...
Les mer
Dr. Fridrik Larsen
Professor and Founder of CHARGE Energy
Why? Because CHARGE Energy Branding understands the critical role of industry awareness. Arven's focus on enhancing reputations is a strategic move to make the entire sector more visible and respected. Beyond being static, Arven will be a driving force for industry-wide growth through enhanced communication, inspiration, and elevated reputations. I view Arven as an inspiration for positive change. By showcasing success stories and new innovations, Arven is creating an environment where the industry is inspired to evolve and overcome challenges collectively.
Dr. Fridrik Larsen, Professor and Founder of CHARGE Energy
Dr. Fridrik Larsen
Professor and Founder of CHARGE Energy
Geir Bjørkøy, daglig leder i Vitensenter Nordland
Vitensenter Nordland er veldig glade for å være med blant partnerne som arbeider frem Arven! Dette vil bli et fantastisk opplevelsestilbud som skal skape læring og refleksjon rundt vår felles, store utfordring: hvordan skaffe ren energi til jordas befolking...
Les mer
Geir Bjørkøy
Daglig leder i Vitensenter Nordland
Vitensenter Nordland er veldig glade for å være med blant partnerne som arbeider frem Arven! Dette vil bli et fantastisk opplevelsestilbud som skal skape læring og refleksjon rundt vår felles, store utfordring: hvordan skaffe ren energi til jordas befolking? Her vil det bli gode opplevelser for store og små med storslått natur, spennende arkitektur og lekende læring.
Geir Bjørkøy, daglig leder i Vitensenter Nordland
Geir Bjørkøy
Daglig leder i Vitensenter Nordland
Kitt Grønningsæter, daglig leder i Visit Helgeland
Arven vil gi deg unike opplevelser som du ikke finner andre steder. Visit Helgeland ser på opplevelsessenteret som en betydelig styrking for regionen, og vi støtter etableringen entusiastisk. Ved Arven får du høre historien om hvordan generasjoner...
Les mer
Kitt Grønningsæter
Daglig leder i Visit Helgeland
Arven vil gi deg unike opplevelser som du ikke finner andre steder. Visit Helgeland ser på opplevelsessenteret som en betydelig styrking for regionen, og vi støtter etableringen entusiastisk. Ved Arven får du høre historien om hvordan generasjoner med innovasjon innen fornybar energi har gjort det mulig å bruke våre rike naturressurser på en bærekraftig måte. Dette skaper en spennende kombinasjon av historie, kultur og natur som vil åpne nye perspektiver og vekke stor interesse både nasjonalt og internasjonalt. Arven vil presentere regionen som moderne og bærekraftig, både som et attraktivt reisemål og et sted å etablere seg.
Kitt Grønningsæter, daglig leder i Visit Helgeland
Kitt Grønningsæter
Daglig leder i Visit Helgeland
Kathryn Ann Teeter, senterleder for Hellisheiði
Hellisheiði er en av de største geotermiske kraftverkene i verden - og ligger naturlig nok på Island. De har bygd et eget besøkssenter i tilknytning til kraftverket, hvor besøkende får lære om geotermisk kraft og bærekraftig energi på...
Les mer
Kathryn Ann Teeter
Senterleder for Hellisheiði
Hellisheiði er en av de største geotermiske kraftverkene i verden - og ligger naturlig nok på Island. De har bygd et eget besøkssenter i tilknytning til kraftverket, hvor besøkende får lære om geotermisk kraft og bærekraftig energi på Island. Arven og Hellisheiði har inngått et samarbeid som gjør det mulig for oss å jobbe sammen om formidling, utstillinger og læring på tvers av landene. Hellisheiði støtter Arven og ser frem til samarbeidet.
Kathryn Ann Teeter, senterleder for Hellisheiði
Kathryn Ann Teeter
Senterleder for Hellisheiði