Et nasjonalt kunnskapssenter for fornybar energi

Behovet for Arven

Verden står ovenfor store utfordringer. Energikrisen, klimakrisen og naturkrisen skal løses samtidig. Dette krever en sterk samhandling på tvers av næringsliv, offentlige organer og samfunnet. For å få til endring må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Overgangen fra fossile til fornybare energikilder er en viktig del av det grønne skiftet, og Norge har gjennom Parisavtalen satt klare mål på veien mot et utslippsfritt samfunn.

Utviklingen i samfunnet viser at det er et stort behov for å øke kunnskap og felles forståelse for hva vi skal bruke den fornybare energien vår til, og hva inngrep i naturen gjør for de som skal bruke den. Tiden er inne for dialog, involvering, kommunikasjon og åpenhet. De som kommer etter oss er avhengige av å gjøre verden mer bærekraftig, og fornybar energi er en sentral brikke for å få dette til. Det er derfor viktig at vi klarer å engasjere allmenheten, og spesielt de unge i løsningene som skal påvirke vår felles framtid.

Behovet for energi øker

Ifølge Energikommisjonen i NOU 2023:3, vil Norge ha behov for 40 TWh ny fornybar energi innen 2030. Det er viktig å merke seg at det har tatt oss omtrent 150 år å bygge ut ca 150 TWh med fornybar energi. Vi står derfor overfor en betydelig utfordring som samfunn, spesielt med tanke på manglende aksept for nye energiprosjekter.

I kommende år skal Norge stå i spissen for en omfattende utbygging av mer fornybar energi og industri. Dette krever politisk lederskap og ekstra innsats for å skape en felles forståelse om formålet, metoder og konsekvenser av en slik utbygging. Vi trenger åpen
dialog, bred involvering og tydelig kommunikasjon for å lykkes.

Her skal Arven spille en avgjørende rolle.

Formidlingen rundt disse temaene er i dag fragmentert, selv om mange driver kommunikasjon innen enkelte tema. Ingen kommuniserer helheten, og et samarbeid mellom alle aktørene som formidler rundt disse temaene kan skape store synergier. Arven har vært i dialog med mange formidlere som ønsker å samarbeide, slik at vi i fremtiden bedre kan forklare sammenhengene.

 Lokalisert ved det anerkjente kraftverket, Øvre Forsland

Arvens plassering

Arven skal bygges i bunnen av Forslandsdalen, der Forslandselva renner ut i havet. Herfra kan besøkende gå 6 km på en bilfri grusvei, opp til det som er omtalt som verdens vakreste kraftverk, Øvre Forsland.

Til å begynne med var det også stor motstand mot Øvre Forsland kraftverk. Mange mente at en utbygging ville gjøre store inngrep i naturen, og komme i konflikt med regionens satsing på reiseliv og turisme – som i stor grad bygger på opplevelser knyttet til den flotte naturen. Gjennom god involvering av samfunnet, og en helt annen kommunikasjon og ambisjon enn ved tidligere kraftutbygginger, lyktes man med å skape en turistattraksjon av Øvre Forsland. En attraksjon bygd på vakker arkitektur, tilrettelagt for turisme gjennom parkering, bålplasser, rasteplasser, toalettfasiliteter og et møterom midt i naturen for omvisning og opplæring av elever fra alle skoletrinn.

Før kraftverket ble bygd var det få besøkende i Forslandsdalen. I dag er det 10.000 beøkende hvert år. Kraftverket har skapt begeistring og stolthet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det viser kraften i god kommunikasjon og felles forståelse og ambisjoner.

Der industri og natur møtes

Plasseringen av Arven ved siden av Øvre Forsland, gir en unik mulighet til å vise frem kraften og potensialet til fornybar energi. Besøkende til Arven vil kunne oppleve energiproduksjon i praksis, samtidig som de lærer om hvilken rolle de ulike energikildene spiller i energisystemet
vårt.

Arven har avtale med eieren av kraftverket, slik at hele anlegget kan brukes for opplæring av våre besøkende. I tillegg skal vi skape gode opplevelser i området rundt selve senteret. En ekstra tur opp til kraftverket vil være valgfritt og en utvidet del av opplevelsen. Videre oppover, mot fjellet Toven, byr Forslandsdalen på spektakulære turer omringet av majestetiske elver, bekker, fosser og fjell.

Arven skal etableres midt i Norge. I en region som på grunn av kraftoverskudd er svært aktuell for etablering av ny grønn industri. Regionen er i stor grad bygd opp rundt våre energikilder, og sammenhengene mellom kraftutbygging og industri er svært synlige. Regionen har også mange ulike brukere av naturen, som jegere, reindrift, villaksnæring og reiseliv. God og åpen kommunikasjon blir viktig i tiden som kommer, for å skape en felles
forståelse for våre utfordringer.

Våre mål

Arven sine mål

Vår ambisjon er å bidra til at samfunnet tar bærekraftige energivalg basert på kunnskap og felles forståelse. Her er våre viktigste mål:

Økt kunnskap

  • Gi allmenheten et godt og ærlig kunnskapsfundament om det norske energisystemet.
  • Bygge stolthet rundt Norge som fornybarnasjon.
  • Bidra til en mer attraktiv industri- og fornybarnæring.

Bedre folkehelse og bærekraftig turisme

  • Skape et utstillingsvindu for fremtidsrettet og bærekraftig energiturisme
  • Bidra til økt folkehelse ved å legge bedre til rette rundt landets energiinstallasjoner
  • Bidra til at allmenheten får et spennende aktivitetstilbud i distriktene

Økt kunnskap om fornybar energi vil stimulere til økonomisk vekst, innovasjon og arbeidsplasser i fornybarnæringen. Denne investeringen vil sette Norge i førersetet for en grønn fremtid og styrke vår internasjonale posisjon som en pålitelig leverandør av fornybar energi.

En turistattraksjon i verdensklasse

Spektakulært

Arven er designet for å være et arkitektonisk mesterverk, lokalisert i det robuste og mektige naturlandskapet i Nordland. Med sitt innovative design vil Arven ikke bare være et banebrytende senter for læring og utdanning om fornybar energi, men også et unikt og spektakulært reisemål for besøkende fra hele verden. Besøkende vil kunne utforske senterets ulike installasjoner og utstillinger, mens de er omgitt av skjønnheten i det naturlige landskapet.

Under bygging og drift av Arven vil det være stort fokus på bærekraftige løsninger. Disse løsningene skal i tillegg brukes i formidling til besøkende.

Aktiviteter for hele familien
Senteret skal skape aktiviteter for hele familien. Her kan familier fra hele verden komme for å lære om fornybar energi gjennom spektakulære formidlingskonsepter. I tillegg skal vi nå ut til skoleklasser, turgåere og samfunn over hele landet, gjennom samarbeid med fornybarnæringen, vitensentre, museum og andre formidlere.

Arven i fortid, nåtid og fremtid

Fortid
Arven vil vise frem historier som synliggjør utviklingen av fornybare energikilder og hvordan dette har formet vårt samfunn i snart 150 år. Vi skal vise frem konsekvenser av inngrep og hvordan dette påvirker de som bruker naturen. Dette kan vises frem både digitalt og fysisk, og vi skal hente inn historier fra hele landet.

Nåtid
Arven vil vise eksempler på hvordan fornybare energikilder brukes i dag, og den innvirkningen dette har på lokalsamfunn og miljø. Vi skal trekke frem ny forskning som viser hvordan utbygginger kan gjennomføres med mindre konsekvenser for naturmangfoldet.

Fremtid
Arven vil gjennom vårt samarbeid med forskningsinstitusjoner utvikle formidlingsopplegg som demonstrerer hvordan fremtidens fornybarsamfunn kan se ut. Vi vil også involvere de unge, slik at de kan dele sine tanker om en bærekraftig fremtid.

Team og målgrupper

Arven-teamet skal ha i oppgave å lage undervisningsopplegg og installasjoner som retter seg mot de ulike målgruppene. Enten det er å vise frem den nyeste teknologien, arrangere workshops eller legge til rette for tankevekkende diskusjoner.

I løpet av sommeren skal Arven engasjere ungdommer som Arven-verter. Disse får i oppgave å guide besøkende på anlegget, og dele historier om fornybar energi og sine tanker om fremtiden. Ungdommene kan eksempelvis være studenter som studerer tema innen fornybar energi og det grønne skiftet.

Arvens hovedmålgrupper

1. Barn og unge

Arven skal skape gode opplevelser og formidlingsopplegg til ulike grupper av barn og unge.

2. Allmenheten

Turister og familier som ønsker å besøke senteret i sin fritid, fra Norge og utlandet

3. Næringslivet og akademia

Arven skal jobbe med tema som omhandler fornybar energi og det grønne skiftet, for næringslivet, forskningsmiljøer, universiteter og høyskoler.

Aktiviteter i senteret

For å sikre en god driftsfinansiering til Arven har vi utredet ulike konsepter som vil sørge for stabile og forutsigbare inntekter til senteret. Ambisjonen er å skape en solid drift i bunn, som gjør at det vi mottar av tilskudd skal gå direkte til utvikling av nye prosjekter, installasjoner, undervisningsopplegg mm.

Overnatting

For å styrke alle de øvrige aktivitetene til senteret, skal vi tilby overnatting, enten alene eller i samarbeid med andre.

Utleie av restaurantdrift

For å få til en spektakulær turistattraksjon, og en attraktiv møteplass må kjøkken og restaurant i Arven være godt tilpasset slik at potensielle drivere ønsker å leie og drifte restauranten. Kjenner du noen som kan være interessert?

Opplevelser

Tilbud til næringslivet og til skoleklasser. Dette kan være fotturer, sykkelturer og kajakkturer i et spektakulært landskap, tett på energiproduksjon og natur.

Utleie av kontorer

Utleie av kontorer kan være til studenter som skriver bachelor- master og doktoravhandlinger om fornybar energi. Eller til reiselivsaktører, forskere og andre grupper.

Kurs og møter

Arven vil få tilrettelagte lokaler for å gjennomføre kurs og møter. Dette kan være møter for næringslivet, eller ulike kurs innen fornybar energi.

Samarbeid

Sammen med andre reiselivsaktører i regionen undersøker vi muligheten for å lage bærekraftige gruppereiser og produkter.

Konferanser

Årlige mindre konferanser for fornybarnæringen, regionalt næringsliv og samarbeid med aktører som eks. Fornybar Norge. Arven skal bli en møteplass for næringslivet, politikere og for barn og unge.

Arrangementer

Dette kan være ulike arrangementer for samfunnet lokalt og regionalt, i tillegg til større arrangementer som kan trekke besøkende til senteret.

En plass for historier

Arven henter inn historiene – og gjør dem interaktiv og spennende!

Historier om fortid, nåtid og fremtid, fra:

Industri
Fornybarnæringen
Reindrift, villaksnæring og grunneiere
Forskningsinstitusjoner
Vitensentre og Museum

Kule undervisningsopplegg og interaktive installasjoner, til:

Besøkende til Arven
Skoleklasser
Gjester på museum
Gjester på vitensentre
Fornybarnæringen og industri som møter skoleklasser og samfunn

Digital formidling og opplevelser utendørs

Utendørs formidling

Interaktive installasjoner og utstillinger
Senteret vil tilby interaktive utstillinger som demonstrerer fornybare energikilder som vind, vann og sol. Ved å fortelle historiene gjennom plattformer og kanaler som de unge allerede bruker i dag, kan vi inspirere på nye og spennende måter.

Omvisning
Arven vil tilby guidede turer der vi tar besøkende gjennom de ulike utstillingene og forklarer hvordan fornybare energikilder fungerer i utendørs omgivelser. Arven har en ambisjon om å tilby guidede turer til andre energiinstallasjoner. Dette kan for eksempel være vannkraftverkene i Røssåga, eller til vindkraftanlegget på Øyfjellet.

Installasjoner rundt kraftverk
Arven vil inspirere fornybarnæringen til å tilrettelegge bedre rundt eksisterende kraftverk, hvor besøkende kan utforske fornybare energikilder i praksis, og lære om dens påvirkning på miljøet.

Workshops og arrangementer
Arven vil arrangere workshops og arrangementer som vil bidra til et bedre kunnskapsnivå om morgendagens energiløsninger.

Digital formidling

VR og AR-opplevelser
Arven vil tilby virituelle opplevelser som lar besøkende utforske verden av fornybar energi, fra hvor som helst.

Spill og filmer
Arven skal lage lærerike spill om fornybare energikilder, på en morsom og engasjerende måte.

Interaktive skjermer
Arven skal lage innhold til skjermer, som kan stå både innendørs og utendørs, rundt senteret og hos våre samarbeidspartnere. 

Skoleklasser

Arven skal ta imot skoleklasser fra hele landsdelen. Elevene skal få praktiske undervisningsopplegg som er tilpasset læreplaner for ulike alderstrinn. Skoleklasser som må reise langt skal få mulighet til gratis overnatting og reisestøtte. Dette finansieres gjennom avtaler med ulike partnere og offentlig finansiering.

Innhold til fysiske og digitale installasjoner skal lages med animasjoner og med flere tilgjengelige språk, slik at oppleggene blir tilpasset for personer fra alle nasjoner og bakgrunn.

I Arven skal hovedfokuset være på utendørs aktiviteter og digital formidling. Selve læringen skal foregå ved å ta og kjenne på kraften i naturelementene, og vi skal utvikle unike installasjoner og undervisningsopplegg basert på dette.

Leirplass
For å kunne ta imot skoleklasser må vi tilby enkel overnatting for store grupper. Til dette planlegger vi å sette opp flere lavvoer, ca 1 km fra Arven-bygget.

Hans Majestet Kongen om Arven

Det er nå 3 år siden vi startet arbeidet med Arven. Vi har møtt utallige bedrifter, politikere og formidlere fra hele landet, for å fortelle om planene våre. Da vi var så heldig å få besøk av Kongeparet i juni 2023, ble vi både rørt og beæret over de varme ordene Hans Majestet Kongen hadde å si om Arven, og det vi ønsker å få til. Vi mener Hans Majestet Kongen oppsummerer vårt arbeid på en god måte, og vi ønsker derfor å gjengi ordene hans her.

«Vi har noen naturgitte gaver her i landet som slett ikke er alle forunt: Vi har rene energikilder som vann og vind. Vi har naturressurser som har bragt oss velstand og velferd, som gjør at de aller fleste kan leve gode liv fra vugge til grav. Både vi i Norge og miljøer over hele verden jobber nå med å finne ut hvordan kan vi kan finne og utnytte naturressurser til beste både for planeten og oss som bor her.

Dette er Arven. Og Arven har dere nettopp her i Leirfjord. Her tar dere forvalteransvaret på alvor, ved å skape et opplevelses- og kunnskapssenter for fremtidens fornybarsamfunn. Bygget og planene ser imponerende ut. Og dette er viktig! For vi alle trenger å lære om sammenhengene: Om hvor ressursene våre kommer fra, hvordan vi best kan forvalte dem og hvordan vi i fremtiden kan utnytte dem best mulig, til glede og nytte for flest mulig.

Det handler om respekt for det naturen gir. Det handler om et felles engasjement for å sikre at nye generasjoner også kan leve godt. Og det handler om å samarbeide. Når kunnskapssenteret Arven står klart, er jeg sikker på at både unge og eldre fra nær og fjern vil komme og få seg en skikkelig a-ha opplevelse. Og bli minnet om hvordan alt henger sammen.

Hans Majestet Kongen

Organisering

Eiere
Arven har i dag syv eiere. Dette er Kunnskapsparken Helgeland, Vitensenter Nordland, Leirfjord Kommune, Mo Industripark, Helgeland Kraft, Salten Kraftsamband og Nordkraft Produksjon.

Styret og ledelse
Styret skal bestå av 6-8 personer. I dag består styret av representanter fra flere av eierne. Når Arven går inn i nye faser, kan styret og organisering endres slik at man til enhver tid er har nødvendige ressurser og kompetanse. Daglig leder leies i dag inn av Kunnskapsparken Helgeland. Ut over dette jobber flere ressurser fra eiere og partnere med utviklingen av Arven.

Kraftarven Eiendom AS
Kraftarven Eiendom er strukturert som et eiendomsselskap, og all utvikling som har blitt gjort til nå, er gjennomført av dette selskapet. Kraftarven Eiendom har ansvaret for oppføring, eierskap og forvaltning av bygningsmasse og tilhørende infrastruktur. Herunder etablering av nødvendige avtaler for bruk av øvrig infrastruktur i Forslandsdalen. Dette inkluderer tilgang til kraftverk for omvisninger, utleie av møterom og toaletter, samt veitraseer og damanlegg. Selskapet har et vedtektsfestet allmennyttig formål og skal ikke gi økonomisk utbytte til eierne.

Kraftarven AS
Kraftarven er organisert som et driftsselskap som leier bygningsmasse fra morselskapet, Kraftarven Eiendom. Selskapet budsjetterer med 4-6 årsverk, inklusive ekstrahjelp og sommerverter. Det vedtektsfestede formålet til selskapet er: «Drift av Arven som et kunnskaps- og opplevelsessenter for fornybar energi og verdiskaping». Selskapet har et vedtektsfestet allmennyttig formål og skal ikke gi økonomisk utbytte til eierne.

Partnere

Arven skal inngå partneravtaler med ulike aktører. Disse partnerne kan være energiselskaper, forskningsinstitusjoner og industriaktører.
Vi har allerede på plass partneravtaler med ulike aktører, som ønsker å bidra med årlige tilskudd til Arven når vi er i drift.